Notowania

JWA: strona spółki
9.10.2019, 15:40

JWA Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) informuje, iż w dniu 9 października 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Pana Artura Kurowickiego („Akcjonariusz”), informujące o zwiększeniu stanu posiadania akcji powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku transakcji nabycia 219.245 akcji Spółki przeprowadzonej w dniu 4 października 2019 roku w trybie sesyjnym na rynku NewConnect. Zgodnie z zawiadomieniem przed ww. transakcją Akcjonariusz posiadał 199.990 akcje, które stanowiły 4,99% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 199.990 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 4,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Po ww. transakcji Akcjonariusz posiada 419.235 akcje, które stanowią 10,48% kapitału zakładowego oraz uprawniają do 419.235 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 10,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty