Notowania

IPOPEMA: strona spółki
9.10.2019, 18:01

IPE Aneksy do umów kredytowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z 11 września 2019 r. dotyczącego umów kredytowych zawartych z Alior Bankiem S.A. w dniu 22 lipca 2009 r., Zarząd IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że na mocy zawartych w dniu dzisiejszym aneksów do ww. umów zmianie uległy maksymalne kwoty linii kredytowych – do 25 mln zł i 8 mln zł (z poziomu odpowiednio 30 mln zł i 10 mln zł), a termin obowiązywania umów został wydłużony do 16 października 2020 r.
Umowy, o których mowa powyżej, dotyczą finansowania bieżących zobowiązań wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością maklerską. Więcej informacji dot. ww. umów zamieszczonych zostało m.in. w sprawozdaniu finansowym udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.ipopemasecurities.pl / Relacje inwestorskie / Raporty finansowe).

Inne komunikaty