Notowania

CIECH: strona spółki
9.10.2019, 19:04

CIE Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (dalej: „WSA”) ogłosił wyrok, w którym oddalił skargę Spółki na decyzję (dalej: „Decyzja”) Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Krakowie („Organ II instancji”) z dnia 3 kwietnia 2019 roku, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej: „Organ I instancji”) z dnia 13 grudnia 2018 roku i określającą wysokość zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 rok.
Spółka w raportach bieżących: 1. nr 36/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku informowała o decyzji Organu I instancji; 2. nr 2/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku informowała o zawiązaniu rezerw na poczet zobowiązania podatkowego oraz odsetek; 3. nr 12/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku informowała o decyzji Organu II instancji. Kwota zobowiązania podatkowego określona w Decyzji w wysokości 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie wskazanej przez Urząd Skarbowy właściwy dla siedziby Spółki (dalej: „Urząd”) w wysokości 22,7 mln zł została wpłacona do Urzędu po otrzymaniu Decyzji. Spółka oraz jej doradcy nie zgadzają się z wyrokiem WSA. Spółka zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2012 r. wnosząc skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Inne komunikaty