Notowania

EEX Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z ING Bank Śląski S.A. – uzupełnienie raportu.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2019 Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł umowę z B&B Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (SKBBV), na mocy której SKBBV w zamian za wynagrodzenie wyraziła zgodę na zabezpieczenie kredytów przeznaczonych na rozwój Eko Export S.A. poprzez ustanowienie na rzecz ING Banku Śląski S.A. hipoteki do wysokości 5.500.000 zł (pięć i pół miliona) na nieruchomości Centrum Strażacka tworzącej kompleks magazynowo -produkcyjno- biurowy przy ul. Strażackiej 81 w Bielsku-Białej, będącej własnością SKBBV. Umowa została zawarta na okres do dwudziestu czterech miesięcy. Średnioroczny koszt zabezpieczenia wynosi 272.011 zł. SKBBV zapewniła Eko Export możliwość przedłużenia umowy na kolejny okres dwunastomiesięczny za wynagrodzeniem w wysokości 148.572 zł. Eko Export nie udzieliło żadnego zabezpieczenia do w/w umowy.

Inne komunikaty