Notowania

PRAGMAFA: strona spółki
10.10.2019, 13:08

PRF Drugi Publiczny Program Emisji Obligacji

Zarząd Pragma Faktoring S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 października 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia II Publicznego Programu Emisji Obligacji („II PPEO”). W ramach II PPEO, Emitent może wyemitować obligacje („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 (sto milionów) złotych, w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego podstawowego przez KNF. Obligacje będą zabezpieczone w sposób i w terminach określonych w prospekcie emisyjnym podstawowym i ostatecznych warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji, w szczególności mogą być zabezpieczone zastawem na zmiennym zbiorze wierzytelności oraz zastawem na wierzytelnościach z rachunku bankowego Emitenta. Obligacje będą zdematerializowanymi obligacjami na okaziciela. Poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości, a także daty wykupu Obligacji (nie dłuższe jednak niż 5 lat od daty emisji). Szczegółowe warunki emisji każdej serii Obligacji, w tym cena emisyjna Obligacji, zawarte będą w prospekcie emisyjnym podstawowym i uchwalanych przez Zarząd Emitenta ostatecznych warunkach emisji każdej serii Obligacji.
Pragma Faktoring jest Emitentem od 2011 r. obecnym na rynku Catalyst. Łącznie spółka wyemitowała 16 serii obligacji o wartości 218 mln zł, wszystkie serie zostały objęte w całości. 10 serii obligacji o wartości 155 mln zł zostało w terminie lub przedterminowo spłaconych gotówkowo, bez tzw. rolowania. Obecnie wyemitowane i notowane na Catalyst obligacje wynoszą 63 mln zł i w całości mają charakter długoterminowy (zapadalność w okresie XII 2020-VII 2023 r.). Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty