Notowania

KINOPOL: strona spółki
10.10.2019, 14:45

KPL Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że ulega zmianie termin przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2019 r. został wyznaczony na 14 listopada 2019 r. Nowy termin przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2019 r. zostaje ustalony na 21 listopada 2019 r. Ewentualne kolejne zmiany daty publikacji przedmiotowego raportu okresowego będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty