Notowania

SWISSMED: strona spółki
10.10.2019, 14:56

SWD Zawiadomienie o posiadaniu znacznego pakietu akcji

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż w dniu 10 października 2019 r. powziął wiadomość o zawiadomieniu z dnia 09 października 2019 r. złożonym przez Pana Pawła Adama Gajewskiego oraz Panią Martynę Dębek (zwanymi dalej łącznie: „Zawiadamiający”) o posiadaniu znacznego pakietu akcji Emitenta (zwanym dalej: „Zawiadomieniem”). Emitent poniżej przekazuje treść Zawiadomienia:
„ W związku z obowiązek zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki publicznej, której Zawiadamiający są akcjonariuszami, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art 87 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 tj.) (dalej: „Ustawa"), niniejszym wskazuję, co następuje: 1. W dniu 7 października 2019 roku na skutek złożenia przez p. Martynę Dębek dyspozycji dokonania transakcji nabycia 12795 akcji Spółki (nr zlecenia: 397765794), nastąpiła zmiana liczby posiadanych przez Zasiadających akcji, a co za tym idzie również ogólnej liczby posiadanych głosów w spółce publicznej SwissMed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000183364, NIP: 5832106510, kapitał zakładowy w wysokości 61.182.230,00 zł wpłacony w całości (dalej: „Spółka"). 2. Zawiadamiający przed powstaniem zdarzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, posiadali następującą liczbę akcji w Spółce oraz liczbę głosów z tych akcji w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce: a. Paweł Gajewski: I. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki -> 215608 akcji, które odpowiadały 3,5240 % ogólnej liczby akcji Spółki; II. liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -> 215608 głosów, które odpowiadały 3,5240 % ogólnej liczby akcji Spółki. b. Martyna Dębek: I. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki -> 84733 akcji, które odpowiadały 1,3849 % ogólnej liczby akcji Spółki; II. liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -> 84733 głosów, które odpowiadały 1,3849 % ogólnej liczby akcji Spółki. O łącznej liczbie akcji i głosów: 300341, które odpowiadały 4,9089 % ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki 3. Zawiadamiający po powstaniu zdarzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, tj. na dzień 7 października 2019 roku, posiadali następującą liczbę akcji w Spółce oraz liczbę głosów z tych akcji w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce: a. Paweł Gajewski: I. liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki -> 215608 akcji, które odpowiadały 3,5240 % ogólnej liczby akcji Spółki; II. liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -> 215608 głosów, które odpowiadały 3,5240 % ogólnej liczby akcji Spółki. b. Martyna Dębek: I. liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki -> 97528 akcji, które odpowiadały 1,5940 % ogólnej liczby akcji Spółki; II. liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -> 97528 głosów, które odpowiadały 1,5940 % ogólnej liczby akcji Spółki. 0 łącznej liczbie akcji 313136 akcji, które odpowiadały 5,1180 % ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki, przekraczającym tym samym próg 5 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy. Jednocześnie wskazujemy, że liczba posiadanych przez Zawiadamiających akcji oraz głosów w Spółce na dzień dokonywania zawiadomienia, tj. na dzień 9 października 2019 roku, wynosi odpowiednio: a. Paweł Gajewski: I. liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki -> 223471 akcji, które odpowiadały 3,6525 % ogólnej liczby akcji Spółki; II. liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 223471 głosów, które odpowiadały 3,6525 % ogólnej liczby akcji Spółki. b. Martyna Dębek: I. liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki -> 123936 akcji, które odpowiadały 2,0256 % ogólnej liczby akcji Spółki; II. liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -> 123936 głosów, które odpowiadały 2,0256 % ogólnej liczby akcji Spółki. 0 łącznej liczbie akcji 347407, które odpowiadają 5,6782 % ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki. Jednocześnie wskazujemy, że nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne względem Zawiadamiających, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy, jak również, że w stosunku do Zawiadamiających nie znajduje zastosowania obowiązek wskazania informacji, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 - 9 Ustawy. Zawiadamiający wyjaśniają, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i w związku z tym na podstawie art. art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 2 Ustawy dokonują niniejszego zgłoszenia zarówno do Komisji Nadzoru Finansowego jak i Spółce.”

Inne komunikaty