Notowania

PBF Umowa z animatorem rynku

Zgodnie z §5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych sporządzanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd PBS Finanse ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.10.2019r wpłynęła do Spółki podpisana umowa o pełnieniu funkcji animatora Emitenta przez Dom Maklerski BOŚ S.A. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy Dom Maklerski BOŚ SA będzie pełnił funkcję animatora pod warunkiem, że Zarząd GPW nie wyrazi sprzeciwu w trybie § 88 Regulaminu Giełdy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym każda ze stron ma możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Szczegółowa podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie w zw. z § 89 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Inne komunikaty