Notowania

ACTION: strona spółki
11.10.2019, 16:01

ACT Prawomocność postanowienia określającego tryb głosowania. Rozpoczęcie procedury głosowania nad układem przez Spółkę.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11.10.2019 r. powziął informację o stwierdzeniu prawomocności w dniu 10.10.2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowienia z dnia 25.09.2018 r. określającego tryb głosowania nad układem.
Zgodnie z powyższym orzeczeniem, głosowanie nad układem odbędzie się w następujący sposób: 1) z pominięciem zwołania zgromadzenia wierzycieli; 2) poprzez zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie, doręczenie im: propozycji układowych z uwzględnieniem art. 117 ust. 1 Prawo restrukturyzacyjne (dalej „p.r.”), informacji o podziale na kategorie interesów, opinii zarządcy o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie glosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 p.r., nastąpi w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia i zostanie dokonane przez Spółkę masy sanacyjnej, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 p.r.; 3) zawiadomienie wierzycieli spornych zostanie dokonane przez zarządcę masy sanacyjnej, z pouczeniem, iż sędzia-komisarz może dopuścić do udziału w głosowaniu wierzyciela spornego, przy czym wniosek w formie pisemnej spełniający wymogi formalne określone w art. 107 p.r. o dopuszczenie do udziału w głosowaniu wierzyciel sporny powinien złożyć do sędziego- komisarza nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez zarządcę masy sanacyjnej pod rygorem uznania wniosku za spóźniony; 4) w każdym etapie przeprowadzania głosowania ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Rady Wierzycieli upoważniony przez Radę; 5) Zarządca masy sanacyjnej przedstawi sędziemu-komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia w formie pisemnej wyniki glosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do glosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punktów 2 i 3 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu. Mając powyższe na uwadze Spółka z dniem dzisiejszym tj. 11.10.2019 r. rozpoczyna procedurę głosowania nad układem.

Inne komunikaty