Trwa ładowanie...
bDyHxBOZ

Notowania

ABCDATA: strona spółki
15.10.2019, 21:19

ABC Zawarcie umowy nabycia akcji własnych

Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa między Spółką oraz MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie („MCI”) („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie do sprzedaży Spółce przez MCI 113.019.410 akcji Spółki za cenę 161.192.571,93 zł. Zgodnie z Umową, w dniu 15 października 2019 roku strony Umowy mają złożyć wszelkie instrukcje, zlecenia, oświadczenia i dyspozycje niezbędne dla przejścia na rzecz Spółki własności akcji zbywanych z najszybszym dopuszczalnym terminem realizacji tego zlecenia. Realizacja sprzedaży akcji zbywanych nastąpi poza obrotem giełdowym. Zapłata ceny z tytułu sprzedaży akcji Spółki nastąpi w pierwszym dniu następującym po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki związanego z umorzeniem tych akcji. W Umowie Spółka zobowiązała się spowodować, że dzień w którym ma nastąpić przez Spółkę zapłata ceny za akcje Spółki będzie przypadać nie później niż 31 grudnia 2020 r. Ponadto, Spółka zobowiązała się złożyć, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, oświadczenie o poddaniu się na rzecz MCI egzekucji wprost z aktu notarialnego do kwoty stanowiącej 150% wynagrodzenia za akcje zbywane na podstawie Umowy, o nadanie klauzuli wykonalności któremu MCI będzie mogło wystąpić do dnia 31 grudnia 2023 r. W przypadku zwiększenia się zobowiązań Spółki, za pisemną zgodą stron Umowy, wskazana powyżej cena sprzedaży akcji Spółki może ulec zmniejszeniu. Umowa została zawarta w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.

Inne komunikaty

bDyHxBPH