Notowania

BUMECH: strona spółki
17.10.2019, 14:01

BMC Rejestracja przez Sąd zmian Statutu

BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Spółka, Bumech) informuje, iż dnia 17.10.2019 roku powziął informację
na podstawie pobranego dokumentu zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, który odpowiada odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, o rejestracji w dniu 15.10.2019 roku przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Sąd) zmian § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 Statutu Spółki. Sąd dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 49 681 416,00 zł w wyniku emisji akcji serii I oraz J, określając liczbę akcji Bumech wszystkich emisji na 12 420 354. Po zarejestrowaniu zmian brzmienie § 4 ust. 1 i 2 Statutu Emitenta jest następujące: „§4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49 681 416,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta szesnaście złotych, 00/100) i dzieli się na 12 420 354 (dwanaście milionów czterysta dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda, w tym: a) 6.446.644 (sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz b) 4 320 069 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda oraz c) 1 653 641 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda. 2. Akcje serii A, I oraz J zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.” Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 12 420 354 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 12 420 354. Kapitał zakładowy Emitenta tworzy a) 6 446 644 akcji serii A stanowiących 51.904 % kapitału zakładowego oraz 6 446 644 głosów stanowiących 51,904 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; b) 4 320 069 akcji serii I stanowiących 34,782 % kapitału zakładowego oraz 4 320 069 głosów stanowiących 34,782 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; c) 1 653 641 akcji serii J stanowiących 13,314 % kapitału zakładowego oraz 1 653 641 głosów stanowiących 13,314 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: § 5 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty