Notowania

AWBUD: strona spółki
18.10.2019, 15:42

AWB Przyjęcie regulaminu rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących Spółki

Zarząd Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2019
z dnia 13 września 2019 r., informuje, że w dniu dzisiejszym został przyjęty Regulamin rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących Spółki („Regulamin”). Regulamin został przyjęty po przeprowadzeniu konsultacji między Spółką, a przedstawicielami pracowników Spółki i obowiązuje od dnia jego podpisania tj. od dnia 18 października 2019 r. W Regulaminie ustalono w szczególności: (i) kryteria wyboru pracowników Działu Wykonawstwa Własnego, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, (ii) warunki wypłaty odpraw pieniężnych i dodatkowych świadczeń oraz (iii) zakres wsparcia Spółki dla pracowników objętych zwolnieniem grupowym. W Regulaminie ustalono ponadto, że zwolnienia obejmą maksymalnie 41 pracowników zatrudnionych w Dziale Wykonawstwa Własnego. Wypowiedzenia umów o pracę zostaną doręczone przez Spółkę w okresie nie dłuższym niż 30 dni począwszy od dnia 22 października 2019 r., a rozwiązanie umów z pracownikami objętymi zamiarem zwolnienia grupowego zasadniczo nastąpi do 30 listopada 2019 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że powiadomi odpowiedni urząd pracy o przyjętych ustaleniach odnośnie warunków przeprowadzenia zwolnienia grupowego w Spółce.

Inne komunikaty