Notowania

SANPL: strona spółki
18.10.2019, 16:33

SPL Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Santander Bank Polska S.A

Zarząd Santander Bank Polska S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2019 z dnia 17 września 2019 r. oraz nr 32/2019 z dnia 27 września 2019 r., informuje, iż w dniu 18 października 2019 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Bank.
Zgodnie z decyzją KNF, Bank zobowiązany jest obecnie do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Dotychczasowy bufor wynosił 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia nr 575/2013. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Bank spełnia wymagania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty