Notowania

PEP: strona spółki
18.10.2019, 16:43

PEP Zawarcie umowy zmieniającej umowę przedwstępną sprzedaży udziałów w spółce zależnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz nr 10/2019 z dnia 5 marca 2019 r. i nr 29/2019 z dnia 30 września 2019 r. Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 18 października 2019 r. Emitent podpisał umowę zmieniającą („Umowa Zmieniająca”) do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży („Umowa Przedwstępna”) 50% udziałów w spółce zależnej Emitenta – Polenergia Bałtyk I S.A. z 20 grudnia 2018 r., zawartej z Wind Power AS.
Strony Umową Zmieniająca wprowadziły w miejsce warunku zawieszającego w postaci uzyskania prawomocnej rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały w przedmiocie przekształcenia Polenergia Bałtyk I S.A. w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, nowe warunki: 1. bezwarunkowe, ostateczne i skuteczne przeniesienie przez Emitenta wszystkich akcji Polenergia Bałtyk I S.A. na rzecz MFW Bałtyk I sp. z o.o., w formie aportu w zamian za udziały w kapitale zakładowym MFW Bałtyk I sp. z o.o. 2. prawomocne postanowienie właściwego Sądu Rejestrowego w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego MFW Bałtyk I sp. z o.o. podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.)

Inne komunikaty