Notowania

ENTER: strona spółki
18.10.2019, 16:53

ENT Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z TUI Poland sp. z o.o.

Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 października 2019 roku, pomiędzy spółką zależną Enter Air S.A. - Enter Air sp. z o.o. a TUI Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarta została dwuletnia Umowa czarteru lotniczego (Lato 2020 – Zima 2020/2021 oraz Lato 2021 – Zima 2021/2022) dotycząca usług charterowych, która jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”).
Umowa z dnia 18 października 2019 r. została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2022 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy w pierwszym roku jej obowiązywania, dotyczącym sezonu turystycznego Lato 2020 oraz Zima 2020/2021 wynosi ok. 147.850.00 USD netto (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 569.266.855‬ zł netto (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) według kursu średniego NBP z dnia 18 października 2019 r. (Tabela nr 203/A/NBP/2019) wynoszącego 3,8503. Wartość szacunkowa Umowy w drugim roku jej obowiązywania, dotyczącym sezonu turystycznego Lato 2021 oraz Zima 2021/2022 wynosie nie mniej niż ok. 147.850.00 USD netto (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 569.266.855‬ zł netto (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) według kursu średniego NBP z dnia 18 października 2019 r. wynoszącego 3,8503. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.

Inne komunikaty