Notowania

AFC Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wobec Kontrahenta

Zarząd AKCEPT Finance S.A. („Spółka", ”Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym został doręczony nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany w dniu 11.10.2019 roku przez Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy w sprawie o sygn. akt XIII GNc 168/19/IW, mocą którego Sąd zasądził na rzecz Spółki od Kontrahenta z branży spożywczej kwotę w wysokości 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych wrz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie zgodnie z treścią sentencji nakazu zapłaty oraz kwotę 25.000,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.
Nakaz zapłaty nie jest jeszcze prawomocny. Po uprawomocnieniu się w/w tytułu egzekucyjnego Spółka podejmie działania zmierzające do wszczęcia wobec Kontrahenta postępowania egzekucyjnego, o czym powiadomi osobnym raportem ESPI.

Inne komunikaty