Notowania

PLASTBOX: strona spółki
21.10.2019, 17:35

PLX Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za III kwartały 2019 roku

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za III kwartały 2019 roku:
a) uzyskane przychody 167,3 mln zł, b) uzyskana wartość EBITDA 19,3 mln zł, c) uzyskany zysk netto 7,9 mln zł, d) uzyskana stopa EBITDA 11,5%, e) uzyskana stopa zysku netto 4,7% Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 2019 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych. Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku tj. do dnia 15 listopada 2019 roku. O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty