Trwa ładowanie...
bDACzVaZ

Notowania

BRAND24: strona spółki
22.10.2019, 23:58

B24 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Brand 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”], informuje, że w dniu 22 października 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej […], którego treść Spółka przekazuje poniżej:
„Niniejszym IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ["Towarzystwo"], ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 69a ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm., dalej "Ustawa"] informuje, że w związku z raportem emitenta Brand 24 Spółka Akcyjna [„Spółka”] z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2019 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego a tym samym łącznej liczby akcji w Spółce, udział funduszu LARQ GROWTH FUND I FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zarządzanego przez Towarzystwo ["Fundusz"], spadł poniżej progu 33% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed ww. zdarzeniem Fundusz posiadał 668 281 akcji Spółki, stanowiących 33,19% kapitału zakładowego Spółki, dających 668 281 głosów, co stanowiło 33,19% w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po wyżej wymienionym zdarzeniu Fundusz posiada 666 281 akcji, co stanowi 32,96% kapitału zakładowego Spółki i daje 666 281 głosów, stanowiących 32,96% w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Towarzystwo informuje, iż fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy."

Inne komunikaty

bDACzVbH