Notowania

KVT Rejestracja zmian Statutu Krynica Vitamin S.A.

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 października 2019 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. zmian w Statucie Spółki.
Przedmiotowe zmiany Statutu zostały przyjęte uchwałą nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2019 r., w której ponadto Rada Nadzorcza Spółki została upoważniona do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. Treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu Spółki wraz z uchwalonym przez Radę Nadzorczą tekstem jednolitym Statutu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty