Notowania

BUMECH: strona spółki
29.10.2019, 10:46

BMC Aneks do umowy znaczącej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2017 z dnia 17.07.2017 roku BUMECH S.A. informuje, iż dnia 29.10.2019 roku powziął wiadomość o podpisaniu aneksu do umowy zawartej pomiędzy Polską Grupą Górniczą S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic z siedzibą w Katowicach (dalej: Zamawiający) a konsorcjum w składzie: Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (Lider Konsorcjum), Emitent, BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zabrzu oraz BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.
W trakcie realizacji kontraktu wystąpiły zaburzenia sedymentacyjne objawiające się ścienieniem pokładu 401/1, w związku z czym Zamawiający był zmuszony do zmiany zakresu rzeczowego, finansowego oraz harmonogramu robót objętych Umową. Na skutek powyższego wartość przedmiotu Umowy została w aneksie określna na 36 356 943,45 zł netto.

Inne komunikaty