Notowania

MIRBUD: strona spółki
29.10.2019, 15:33

MRB Podpisanie umowy z podwykonawcą na wykonanie prac projektowych w związku z budową drogi ekspresowej S1

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 29 października 2019 r. Emitent otrzymał zwrotnie jako lider Konsorcjum egzemplarz umowy podpisanej w dniu 22 października 2019 r. (dalej „Umowa") z TRAKT sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Katowicach (dalej „Podwykonawca”), na wykonanie prac projektowych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”. Zakres prac określonych w Umowie obejmuje wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji projektowej powykonawczej.
Wartość Umowy: 21 861 445,29 zł netto. Termin zakończenia prac wymienionych w Umowie: 49 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Umowa przewiduje m.in. kary umowne na rzecz Emitenta, których łączna wysokość nałożona na Podwykonawcę nie może przekroczyć 20% wartości netto wynagrodzenia. Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty