Notowania

BBIDEV: strona spółki
29.10.2019, 18:56

BBD Zawarcie aneksu do umowy kredytowej w projekcie Centrum Praskie KONESER.

BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 37/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., informuje, że w dniu dzisiejszym spółka celowa Centrum Praskie KONESER sp. z o.o. sp. k. (dalej: „CPK”) zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej: „Bank”) aneks do umowy kredytu dotyczącej finansowania Kwartału Centralnego z dnia 10 listopada 2016 r. (dalej: „Aneks”).
Na podstawie Aneksu Bank zwiększył całkowite zaangażowanie Banku w ramach transzy inwestycyjnej do kwoty 110.000.000 EUR na dzień zawarcia niniejszego Aneksu. Data ostatecznej spłaty transzy inwestycyjnej została określona na wcześniejszą z trzech dat : a) 5 lat od daty konwersji, której CPK zamierza dokonać do końca 2019 roku; b) 30 września 2024 r. c) lub w przypadku wcześniejszej spłaty całości zadłużenia. W związku ze zwiększeniem kwoty kredytu w ramach transzy inwestycyjnej CPK zobowiązane zostało do dokonania zmian w dokumentach zabezpieczeń rzeczowych i finansowych, poprzez zwiększenie kwot tych zabezpieczeń. W szczególności: kwota hipotek ustanowionych na zabezpieczenie transzy inwestycyjnej na nieruchomościach, na których projekt jest realizowany - została zwiększona do kwoty 220.000.000 EUR, zaś kwota zastawów rejestrowych ustanowionych na składnikach majątku CPK oraz na ogóle praw i obowiązków oraz udziałach w komplementariuszu CPK – została zwiększona do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 220.000.000 EUR. Zwiększenie kwoty finansowania w transzy inwestycyjnej umożliwia dokonanie konwersji kredytu budowlanego, a tym samym jest krokiem przygotowującym do komercjalizacji projektu poprzez jego sprzedaż.

Inne komunikaty