Notowania

VTG Zawarcie umów kredytu przez jednostkę zależną Emitenta na finansowanie realizacji inwestycji Legnicka 33 we Wrocławiu

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 30 października 2019 roku przez spółkę zależną od Emitenta – VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XVIII spółka komandytowa („Kredytobiorca”), w związku z realizacją inwestycji Legnicka 33 we Wrocławiu („Inwestycja”), umów kredytu („Umowy”), obejmujących nieodnawialny kredyt budowlany oraz kredyt odnawialny na sfinansowanie podatku VAT, z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank”).
Maksymalna łączna kwota udzielonego kredytu wynosi 75,9 mln zł, z czego 70,9 mln zł przypada na kredyt budowlany. Maksymalny okres finansowania w przypadku obu kredytów wynosi 42 miesiące od daty zawarcia Umów. Dzień ostatecznej spłaty kredytów przypada na 30 kwietnia 2023 roku. Oprocentowanie, w odniesieniu do każdego kredytu, jest zmienne i stanowi sumę marży oraz stawki referencyjnej, którą jest WIBOR. Zabezpieczeniem kredytów przewidzianym w każdej z Umów jest min. hipoteka umowna do kwoty 113,9 mln zł ustanowiona na przysługującym Kredytobiorcy prawie własności nieruchomości, na której prowadzona jest Inwestycja, zastaw finansowy i rejestrowy wraz z pełnomocnictwem do wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku, cesja wierzytelności z umów związanych z realizacją Inwestycji oraz oświadczenia Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty 150% maksymalnego zaangażowania, odrębnie w odniesieniu do kredytu budowlanego oraz na sfinansowanie podatku VAT. Umowy zawierają zapisy dotyczące warunków uruchomienia i wykorzystania poszczególnych transz kredytów, w tym wymaganego poziomu przedsprzedaży oraz zobowiązań Emitenta wynikających z Umów.

Inne komunikaty