Notowania

BBIDEV: strona spółki
30.10.2019, 16:48

BBD Przyjęcie harmonogramu scalenia akcji Spółki w depozycie KDPW. Dzień Referencyjny.

BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 października 2019 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Harmonogramu Scalenia Akcji Spółki BBI Development S.A.”, w tym wyznaczenia dnia referencyjnego (dnia R) dla scalenia akcji Spółki.
Zgodnie z podjętą uchwałą dzień referencyjny scalenia akcji został określony na 20 listopada 2019 roku. Dniem referencyjnym jest dzień, na koniec którego uczestnicy KDPW ustalają stany akcji podlegających scaleniu na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz wyliczają niedobory scaleniowe przypadający na każdy z tych rachunków. Wyznaczenie dnia referencyjnego na 20 listopada 2019 roku oznacza także, iż Emitent będzie wnioskował o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta w okresie od 15 listopada 2019 roku do 27 listopada 2019 roku (włącznie). Zawieszenie obrotu jest konieczne dla przeprowadzenia procesu scalenia akcji Emitenta w depozycie papierów wartościowych KDPW i wynika z zasad działania KDPW.

Inne komunikaty