Notowania

STALEXP: strona spółki
31.10.2019, 17:13

STX Powzięcie wiadomości o wydaniu przez KDPW komunikatu w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych Spółki _ akcji serii G

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o powzięciu informacji, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 31 października 2019 roku wydał komunikat o rejestracji papierów wartościowych, tj. o rejestracji z dniem 5 listopada 2019 roku 89.500.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) każda oznaczonych kodem ISIN PLSTLEX00019.
Treść komunikatu KDPW stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-13
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2019, kończący się 31 grudnia 2019 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2019 roku
3,00
+0,17
2020-01-29
STX Modernizacja 12 przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków
2,97
0,00
2020-01-29
STX Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2020
2,97
+0,67
2019-12-23
STX Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożony przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
3,05
0,00
2019-12-02
STX Preferencyjne stawki opłat dla płatności automatycznych: A4Go, Autopay, Telepass na autostradzie A4 Katowice-Kraków
3,22
-0,62
2019-11-07
STX QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,25
-0,92
2019-10-31
STX Powzięcie wiadomości o wydaniu przez KDPW komunikatu w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych Spółki _ akcji serii G
3,06
+0,16
2019-10-31
STX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
3,06
+0,33
2019-10-30
STX Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii G Spółki
3,06
0,00
2019-10-24
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2019 roku (kończący się 30 września 2019 roku) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2019 roku
3,24
0,00