Notowania

MIRBUD: strona spółki
4.11.2019, 14:43

MRB Podpisanie umowy na budowę zespołu mieszkalnego, wielorodzinnego w Łodzi

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 informuje, że w dniu 4 listopada 2019 r. podpisał umowę (dalej: „Umowa”) z JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach.
Przedmiotem Umowy jest budowa zespołu mieszkalnego, wielorodzinnego w Łodzi przy ul. Smugowej i Źródłowej oraz uzyskanie ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na jego użytkowanie. Wartość Umowy: 40 680 000,00 zł netto. Termin zakończenia prac wymienionych w Umowie: 30 września 2021 roku. Szczegółowe warunki przedmiotowej Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Emitenta wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty