Notowania

KST Przyspieszenie terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o przyspieszeniu terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku zawierającego kwartalną informację finansową dotyczącą jednostki dominującej. Przedmiotowy raport zostanie przesłany do wiadomości publicznej w dniu 8 listopada 2019 r. Pierwotny termin publikacji był wyznaczony na dzień 14 listopada 2019 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2019.
Podstawa prawna szczegółowa: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty