Notowania

ATREM: strona spółki
6.11.2019, 14:11

ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miasto Poznań na realizację zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwany Emitentem) informuje, iż w dniu 6 listopada 2019 r. powziął informację o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta jako Wykonawcy w składzie: Atrem S.A. (Lider Konsorcjum) – Firma Budowlana Dota sp. z o.o. sp.k. (Partner Konsorcjum)- New Amsterdam sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) przez Miasto Poznań (Zamawiający), w postępowaniu na realizację zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.
Wartość oferty Konsorcjum wynosi 23.770.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Szacowany udział prac przypisanych Atrem S.A. w łącznej wartości prac realizowanych przez Konsorcjum wynosi 28%. Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty