Notowania

PAT Wykreślenie zastawu z rejestru zastawów na aktywach o znacznej wartości.

Zarząd spółki PATENTUS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 06.11.2019 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów Postanowieniem z dnia 24.10.2019 roku dokonał wykreślenia z rejestru zastawów na zbiorze maszyn i urządzeń, stanowiących zabezpieczenie spłaty należności wynikającej z zawartej w dniu 26.08.2016 roku Umowy Kredytu Obrotowego Nieodnawialnego pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska Spółka Akcyjna (będącego następcą prawnym Deutsche Bank Polska S.A. w zakresie udzielonego kredytu).
Wykreślenie z rejestru związane jest ze spłatą całkowitą w/w kredytu. Emitent informował o Zawarciu umowy kredytu oraz ustanowieniu hipoteki na aktywach Emitenta raportem bieżącym nr 15/2016 w dniu 19 września 2016 roku.

Inne komunikaty