Notowania

WSE Decyzja KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki serii Y

Zarząd spółki Work Service S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oświadczenia nr 946/2019 z dnia 6 listopada 2019 r., o zawarciu ze Spółką umowy, której przedmiotem jest rejestracja w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych 163.250 akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje”), pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone powyższym kodem.
Zarejestrowanie (dematerlizacja) nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW powyższej decyzji GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu. Informacja o rejestracji Akcji zostanie przekazana w formie stosownego komunikatu KDPW. Akcje zostały objęte przez uprawnione osoby (członków Zarządu oraz kluczowych członków kadry zarządzającej) w wykonaniu praw z warrantów subskrybcyjnych serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z warunkami Programu Opcji Menadżerskich przyjętego uchwałą nr 24/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2013 r. (ze zmianami).

Inne komunikaty