Notowania

IGN Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Genomiczna Mapa Polski

Zarząd Inno-Gene S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał informację od spółki stowarzyszonej Central Europe Genomics Center sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka”, „CEGC”), o podpisaniu z Venture Inc SA (VTI) umowy zlecenia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy . Na podstawie Umowy, VTI zobowiązał się do wniesienia w imieniu CEGC na rzecz Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk [IChB] zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 3.167.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) niezbędnego do podpisania przez CEGC umowy pt. „Dostawa produktów innowacyjnych tworzących Genomiczną Mapę Polski ” („Umowa nr PN 454/2019”, Umowa).
Z informacji uzyskanych od CEGC wynika iż powyższa kwota została już przelana na rachunek IChB wskazany w SIWZ, a więc spełniony został warunek niezbędny do podpisania Umowy.

Inne komunikaty