Notowania

ZAMET: strona spółki
7.11.2019, 18:06

ZMT Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego.

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent"), działając na podstawie § 80 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz.757), informuje, że skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2019 roku, zostanie opublikowany w dniu 12 listopada 2019 roku. Początkowo, data publikacji powyższego raportu, określona była na 25 listopada 2019 roku (raport bieżący nr 1/2019).

Inne komunikaty