Notowania

VTG Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży akcji Emitenta

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 listopada 2019 roku otrzymał Zawiadomienie o zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży akcji Emitenta o następującej treści:
dotyczy: Zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży akcji Emitenta Niniejszym informujemy, że w dniu 8 listopada 2019 niżej podpisani akcjonariusze Emitenta, tj. Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marsa 56A, 04-242 Warszawa, Polska Nutit A.S. z siedzibą w Pradze, Evropská 2591/33d, 160 00 Praga 6, Republika Czeska oraz Trade Bridge Czechy A.S. z siedzibą w Pradze, Višňová 331/4, Krč, 140 00 Praga 4, posiadający łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym Emitenta („Akcjonariusze”) zawarli z TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbHz siedzibą w Hamburgu, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg, Niemcy, umowę inwestycyjną dotyczącą sprzedaży 100% akcji Emitenta w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w kapitale zakładowym Emitenta z jednoczesnym wydzieleniem działalności w zakresie nieruchomości komercyjnych („Umowa”). Na podstawie Umowy cena za akcję w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji w kapitale zakładowym Emitenta będzie wynosiła 11,50 PLN, łączna cena transakcji wynosić będzie zatem ok. 131 mln EUR, z czego wartość wydzielanej działalności w zakresie nieruchomości komercyjnych wynosi ok 46 mln EUR. Wezwanie, o którym mowa powyżej będzie ogłoszone pod warunkiem: (a) uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji oraz (b) podjęcia uchwały, przez walne zgromadzenie Emitenta, w sprawie przywrócenia akcjom Emitenta formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym podjęcie tej uchwały będzie uzależnione od zgody wskazane w lit. (a) powyżej.

Inne komunikaty