Notowania

PKOBP: strona spółki
8.11.2019, 14:20

PKO Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych

Raport nr 19/2019 – Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 8 listopada 2019 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w której KNF zaleciła Bankowi przestrzeganie dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych, ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w niższej niż dotychczas wysokości. KNF zaleciła utrzymywanie przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie jednostkowym w wysokości 0,40 p.p., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. Poziom wymaganego łącznego współczynnika kapitałowego określony został w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („Rozporządzenie”). Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1, co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,30 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe decyzja KNF jest ostateczna i natychmiast wykonalna. Do chwili otrzymania powyższej decyzji, zgodnie z zaleceniem KNF, Bank zobowiązany był do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z ww. kredytów hipotecznych na poziomie 0,47 p.p., który składał się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada 0,35 p.p.), o czym Bank informował w raporcie nr 28/2018. Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-11-18
PKO Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. strategii na lata 2020 -2022
38,21
0,00
2019-11-12
PKO Pismo KNF w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej
39,00
+0,62
2019-11-08
PKO Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia PKO Bankowi Polskiemu S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych
39,01
-0,10
2019-11-07
PKO QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
39,15
0,00
2019-11-06
PKO Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla PKO Banku Polskiego S.A.
39,87
-0,83
2019-09-20
PKO Raport nr 17/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 17 września 2019 r.
40,84
-1,69
2019-09-17
PKO Uchwały podjęte i niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 17 września 2019 r.
41,75
-1,56
2019-09-17
PKO Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. w dniu 17 września 2019 r.
41,75
-1,99
2019-08-26
PKO Rejestracja zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
39,54
-0,56
2019-08-19
PKO Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
38,91
+0,82