Notowania

FAMUR: strona spółki
8.11.2019, 14:37

FMF Podpisanie umowy na dostawę kompleksu ścianowego do Indonezji

Zarząd FAMUR S.A. (dalej: "Emitent" lub "Dostawca") informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym tj. 8 listopada 2019 r. pomiędzy Emitentem a Gerbang Daya Mandiri PT z siedzibą w Indonezji (dalej: "Odbiorca") umowy na dostawę kompleksu ścianowego (dalej: "Umowa").
Określony w Umowie zakres dostaw obejmuje kombajn ścianowy, sekcje obudowy zmechanizowanej, przenośnik zgrzebłowy oraz aparaturę elektryczną, urządzenia transportowe i wyposażenie pomocnicze. Łączna wartość Umowy wynosi 10 465 750,00 Euro tj. 44 623 864,85 PLN wg średniego kursu EUR/PLN z dnia 8 listopada 2019 roku tj. 1 EUR = 4,2638 PLN Realizacja Umowy będzie następować etapami. Ostateczny termin dostaw powinien nastąpić w okresie 10,5 (dziesięć i pół) miesiąca od daty wejścia w życie Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od typowych warunków rynkowych stosowanych w tego typu umowach. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty