Notowania

BNPPPL: strona spółki
8.11.2019, 15:04

BNP Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz zgłoszenie kandydatki na członka Rady Nadzorczej Banku

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że dzisiaj Bank otrzymał rezygnację Pana Jacques d’Estais z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dniem 8 listopada 2019 r. Powodem rezygnacji Pana Jacques d’Estais są inne zobowiązania wobec Grupy BNP Paribas.
Jednocześnie Bank informuje, że otrzymał od akcjonariusza Banku, BNP Paribas SA zgłoszenie kandydatury Pani Sofii Merlo na członka Rady Nadzorczej Banku, w związku z przewidzianym w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 15 listopada 2019 r. punktem dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku. Jednocześnie Bank informuje, iż Pani Sofia Merlo wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku. Poniżej Bank przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym zgłoszonej kandydatki. Pani Sofia Merlo Absolwentka HEC Paris z 1985 r. Karierę zawodową rozpoczęła we wrześniu 1985 r. w Paribas jako opiekun klienta w dziale obsługi dużych przedsiębiorstw. Karierę kontynuowała na różnych stanowiskach sprzedażowych, biznesowych oraz dyrektora oddziału, współpracując z klientami ze wszystkich sektorów (klienci korporacyjni, stowarzyszenia, bankowość prywatna). W 1995 r. objęła stanowisko dyrektora ds. rekrutacji w dziale personalnym. Pod koniec 1996 r. została dyrektorem Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Bordeaux, reprezentując bank w Akwitanii. Pod koniec 2000 r. powróciła do działu personalnego Grupy, początkowo jako menedżer ds. karier, a w połowie 2004 r. objęła stanowisko dyrektora ds. zarządzania karierami w Grupie. W 2009 r. została dyrektorem ds. sprzedaży French Private Bank. W 2010 r. awansowała na dyrektora French Private Bank, dołączając jednocześnie do G100, czyli zespołu 100 najwyższych rangą członków kadry kierowniczej Grupy BNP Paribas. W styczniu 2012 r. otrzymała nominację na stanowisko współdyrektora Światowego Działu Wealth Management. Pani Sofia Merlo zasiada również w radach dyrektorów BNP Paribas Fortis, BMCI Morocco oraz Linedata Services. Od 2016 r. należy do Club XXIè Siècle, a od lutego 2018 r. jest również członkinią zarządu tego klubu. W ramach działalności zawodowej Pani Sofia Merlo angażuje się w promocję przedsiębiorczości kobiet zarówno we Francji, jak i na poziomie międzynarodowym. W 2015 r., wspólnie z Women Initiative Foundation, uruchomiła BNP Paribas Women Entrepreneur Program przy Uniwersytecie Stanforda dla kobiet-przedsiębiorców z całego świata. Pani Sofia Merlo spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.). Podstawa prawna §5 pkt 4, §9 oraz §19, ust.1, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty