Notowania

IMPERA: strona spółki
8.11.2019, 15:47

IMP spełnienie się warunku zapłaty ceny z umów zbycia aktywów zawartych przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd Spółki Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", lub "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 przekazanego do informacji publicznej w dniu 23.10.2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8.11.2019 r. powziął informację od spółki zależnej, w której bezpośrednio i pośrednio przez Impera Seed Fund Sp. z o.o. posiada 50,01 % tj. spółki Impera Seed Fund Sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy spółka komandytowa, że spółka ta w dniu dzisiejszym w związku z zawartymi w dniu 23.10.2019 r. umowami zbycia udziałów Listonic Sp. z o.o. otrzymała całą należną jej z tego tytułu kwotę tj. 2.025.001 zł (dwa miliony dwadzieścia pięć tysięcy jeden złotych, 00/100). W związku z powyższym własność 836 udziałów spółki Listonic Sp. z o.o. zgodnie z umowami przeszła na nabywców.

Inne komunikaty