Notowania

BALTONA: strona spółki
8.11.2019, 16:17

BAL Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w podziale na segmenty biznesowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) informuje, że:
- skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej w październiku 2019 roku wyniosły 49.949 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 14%; - skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej za okres styczeń-październik 2019 roku wyniosły 459.499 tys. zł i były wyższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 15%; Dodatkowo w załączeniu Emitent przekazuje informacje nt. sprzedaży zrealizowanej w ww. okresach w podziale na wyodrębnione segmenty biznesowe, tj. Sklepy (Travel Retail), Gastronomia (F&B) oraz B2B. Na wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w październiku 2019 roku miały wpływ w szczególności przejściowe ograniczenia w pełnym zatowarowaniu lokalizacji handlowych, związane głównie ze zmianą modelu logistyki lotniskowej oraz posiadanym poziomem kapitału obrotowego. Emitent wyjaśnia również, iż zgodnie z szacunkowymi danymi za komentowany okres, w październiku 2019 roku: i) wartość zapasów wzrosła o ok. 3,5 mln zł w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ii) nie było przeterminowanych zobowiązań handlowych, iii) Grupa Kapitałowa Emitenta terminowo regulowała zobowiązania odsetkowe, iv) na dzień 31 października 2019 roku spółki z Grupy posiadały niewykorzystane linie kredytowe w łącznej wysokości 4,5 mln zł. Emitent wskazuje, iż w październiku 2019 roku do Spółki wpłynęły środki z emisji obligacji serii B w wysokości 45 mln zł, które zostały przeznaczone w pierwszej kolejności na uregulowanie przeterminowanych zobowiązań handlowych. Jednocześnie wpływ powyższego zdarzenia pozostał niemal neutralny z punktu widzenia przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w październiku br., przy czym Emitent oczekuje, iż pozytywny wpływ w postaci np. możliwości dokonywania przedpłat dla dostawców pozytywnie wpłynie na sprzedaż w listopadzie 2019 roku. Emitent informuje, iż ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży mogą różnić się od danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym. Ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży zostaną opublikowane w ramach odpowiedniego raportu okresowego. Dane sprzedażowe za okresy porównawcze różnią się od danych opublikowanych we wcześniejszych raportach bieżących głównie ze względu na różnice w kursach walut przyjętych do przeliczenia sprzedaży zrealizowanej w walutach obcych, oraz korekty sprzedaży.

Załączniki

Inne komunikaty