Notowania

APE Informacja o dokonaniu odpisu i wstępne wyniki finansowe za 3 kwartały 2019 roku

W związku z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 3 kwartały 2019 roku Zarząd APS Energia S.A. (Emitent) informuje, iż podjął decyzję o odniesieniu w koszty z tytułu aktualizacji należności Grupy Kapitałowej Emitenta kwoty 3,2 mln zł. Wymienione należności prawie w całości są dochodzone na drodze sądowej.
W związku z podjęciem decyzji o dokonaniu odpisu wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 3 kwartały 2019 roku kształtują się następująco: - przychody ze sprzedaży: 84,6 mln zł - strata z działalności operacyjnej: -0,005 mln zł - wynik EBITDA: 2,3 mln zł - strata netto: -0,9 mln zł Dla porównania wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta za 3 kwartały 2018 roku były następujące: - przychody ze sprzedaży: 80,8 mln zł - zysk z działalności operacyjnej: 5,6 mln zł - wynik EBITDA: 7,6 mln zł - zysk netto: 1,5 mln zł Wzrost przychodów wynikał ze zwiększenia sprzedaży na rynku krajowym przy jednoczesnym utrzymaniu jej poziomu na rynkach zagranicznych. W strukturze sprzedażowej utrzymany został wzrost udziału nowych grup produktowych charakteryzujących się niższą marżowością. Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za 3 kwartały 2019 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2019 roku.

Inne komunikaty