Notowania

ATT Treść projektu uchwały zgłoszonej w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektu uchwały, zgłoszonej przez uprawnionego akcjonariusza indywidualnego podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 8 listopada 2019 roku.
Uchwała o treści przekazanej w załączeniu nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty