Notowania

WORKSERV: strona spółki
12.11.2019, 14:32

WSE Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 12 listopada 2019 r.

Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) niniejszym przekazuje w załączeniu treść wszystkich uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 listopada 2019 r. z adnotacją które uchwały zostały podjęte, a które nie oraz ze wskazaniem wyniku głosowań.
Załącznik nr 1 – treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 listopada 2019 r. Podstawna prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; - § 19 ust. 1 pkt 6) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podpisy: Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu Jarosław Dymitruk – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty