Notowania

ATREM: strona spółki
14.11.2019, 10:08

ATR Zawarcie ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. „Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Górka Duchowna”

Zarząd Atrem S.A. (zwany dalej Spółką lub Emitentem) informuje, iż w dniu 14 listopada 2019 r. Spółka (WYKONAWCA) zawarła ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. (ZAMAWIAJĄCY) umowę na realizację zamówienia pn. „Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Górka Duchowna”.
O wyborze oferty na realizację ww. zamówienia Emitent informował raportem bieżącym nr 62/2019. Wartość wynagrodzenia Atrem S.A. (CENA KONTRAKTOWA) wynosi 8.170.000,00 zł netto (słownie: osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia oraz 96 miesięcznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii WN oraz na przewody fazowe i odgromowe. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na 70 tygodni od dnia zawarcia umowy. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne: 1. w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, kwotę stanowiącą 20% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto; 2. za każdy dzień zwłoki w zakończeniu przedmiotu Umowy kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto; 3. za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady; 4. za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad uniemożliwiających korzystanie z INWESTYCJI stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady; 5. za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania przedmiotu Umowy przez niezatwierdzonego PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ, kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za każde naruszenie. 6. z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszym PODWYKONAWCOM – 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto; 7. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto; 8. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto; 9. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,1% wartości CENY KONTRAKTOWEJ netto; 10. z tytułu nieprzedłożenia raportów z badań i certyfikatów wystawionych przez jednostki akredytowane w kraju/krajach Unii Europejskiej potwierdzające spełnienie przez zaoferowane urządzenia wymagań określonych przez Zamawiającego w WZ – 10.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia certyfikatu lub raportu z badań. Z tego tytułu ZAMAWIAJACY ma prawo odstąpić od UMOWY. 11. w przypadku naruszenia postanowień dotyczących UMOWY w zakresie korzystania z informacji klasy C w wysokości 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Suma kar za zwłokę naliczona WYKONAWCY nie przekroczy 35% wartości CENY KONTRAKTOWEJ brutto. ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. W zakresie kar umownych opisanych UMOWĄ, odpowiedzialność za zwłokę oznacza odpowiedzialność WYKONAWCY za przekroczenie terminu wskazanego w UMOWIE, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności. Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w odniesieniu do: a. szkód wyrządzonych umyślnie oraz w wyniku rażącego niedbalstwa; b. szkód wynikających z wad prawnych dostarczonych ROBÓT lub jej poszczególnych elementów, a w szczególności roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem przez ZAMAWIAJĄCEGO ich praw własności intelektualnej w następstwie używania ROBÓT lub jej poszczególnych części; c. szkód związanych z naruszeniem poufności. WYKONAWCA ustanowił zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY w wysokości 10% CENY KONTRAKTOWEJ brutto. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty