Notowania

MIRBUD: strona spółki
19.11.2019, 8:33

MRB Informacja o wyborze oferty Emitenta na budowę stadionu miejskiego w Płocku

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 18 listopada 2019r. Emitent powziął informację od Zamawiającego – Gminy Miasto Płock, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta Emitenta.
Przedmiotem Umowy będzie realizacja zadania p.n.: „Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”. Oferta złożona przez Emitenta spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i uzyskała najwyższą liczbę punktów. Wartość oferty: 166.477.375,80 zł brutto. O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem. Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty