Notowania

PRT Wstępne szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2019 roku oraz odwołanie Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 – 2023.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”), niniejszym przekazuje wstępne szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Spółki za trzy kwartały narastająco 2019 r.:
- przychody ze sprzedaży: 75,4 mln zł; - EBITDA: 6,3 mln zł; - zysk netto: 0,1 mln zł. Spółka podkreśla, że powyższe dane są nadal w trakcie weryfikacji, w związku z czym powyższe kwoty mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną zaprezentowane do wiadomości publicznej w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2019 roku, którego publikacja planowo nastąpi 29 listopada 2019 r. Mając na uwadze powyższe wstępne skonsolidowane wyniki finansowe, a także uzyskane od podmiotów z Grupy informacje na temat projekcji kształtowania się zakładanych planów inwestycyjnych, wystąpiła potrzeba odwołania obecnej Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018 - 2023, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. Intencją Spółki jest opracowanie w I kwartale 2020 r. nowej strategii, która będzie opierać się na modelu biznesowym umożliwiającym zrównoważony rozwój Grupy Kapitałowej, przy jednoczesnym wzmocnieniu jej pozycji konkurencyjnej na europejskim rynku obuwniczym. Nowa strategia będzie w lepszy sposób odzwierciedlać zmiany w otoczeniu biznesowym, w którym działa Grupa Kapitałowa PROTEKTOR. Jednocześnie Zarząd informuje, iż niezwłocznie po opracowaniu nowej strategii Spółki oraz zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, przekaże ją do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Inne komunikaty