Notowania

MIRBUD: strona spółki
21.11.2019, 8:42

MRB Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego na budowę dwóch hal magazynowych dla Panattoni Development Europe Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. Emitent otrzymał podpisany list intencyjny od Panattoni Development Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, dotyczący realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie hali A i B wraz z makroniwelacją terenu w Rudzie Śląskiej.
Wartość Umowy, jaką zamierzają zawrzeć MIRBUD S.A. i Panattoni Development Europe Sp. z o.o. wynosi: • Etap I – makroniwelacja hali A oraz B: 1.600.000,00 euro netto; • Etap II – budowa hali A: 9.300.000,00 euro netto; • Etap III – budowa hali B: 5.600.000,00 euro netto. O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem. Informacja o podpisaniu listu intencyjnego została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty