Notowania

LPP: strona spółki
21.11.2019, 10:45

LPP Emisja obligacji LPP SA

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (Spółka) informuje, że w dniu 21 listopada 2019 roku w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, podjął uchwałę o emisji 300 tys. sztuk niezabezpieczonych zwykłych pięcioletnich obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 tys. zł każda.
Łączna wartość nominalna Obligacji to 300 mln zł. Dniem wykupu Obligacji będzie 12 grudnia 2024 roku. Oprocentowaniem Obligacji jest WIBOR 6m powiększony o 1,1 % marży. Emisja Obligacji nastąpiła w ramach subskrypcji niepublicznej skierowanej do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały rejestracji w depozycje papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA oraz zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Inne komunikaty