Notowania

PATENTUS: strona spółki
21.11.2019, 11:49

PAT Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21.11.2019 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał w dniu 25.10.2019 roku wpisu do rejestru zastawów zastawu, którego przedmiotem jest:
-wytaczarka Juaristi – Juaristi -szlifierka profilowa – Gleason Pfauter -tokarka karuzelowa – Strojimport -frezarka bramowa – TBI Technology -frezarka specjalistyczna do kół zębatych - Welter o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 20 316 000 PLN będących własnością PATENTUS S.A. Wpis do rejestru związany jest z zawartą w dniu 30.09.2019 roku pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie a PATENTUS S.A. Umową Kredytu Obrotowego, o zawarciu której Emitent informował Raportem Bieżącym nr 22/2019 w dniu 01.10.2019 roku. Wartość ustanowionego zastawu przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Inne komunikaty