Notowania

KST Nabycie przez Spółkę akcji własnych.

W nawiązaniu do oferty zakupu akcji własnych spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej jako: „Emitent”), opublikowanej przez Emitenta raportem bieżącym nr 38/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. („Oferta”), a także w nawiązaniu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta nr 4/04.01.2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych (dalej jako: Uchwała), o której to uchwale Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku, Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje informacje otrzymane od Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Dom Maklerski”).
Zgodnie z przekazanymi przez Dom Maklerski informacjami, w ramach zakupu akcji własnych Emitenta złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 215.626 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji. Maksymalna liczba akcji własnych, którą na podstawie Oferty Spółka mogła nabyć wynosiła 448.413 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzynaście) akcji własnych Spółki, natomiast maksymalna liczba akcji własnych, którą na podstawie Uchwały Spółka mogła nabyć wynosiła 765.485 (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki. W wyniku rozliczenia ww. zakupu akcji własnych Emitenta, w dniu 25 listopada 2019 r. Emitent nabył łącznie 215.626 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji, stanowiących 3,656% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do 215.626 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 3,656% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki za łączną kwotę w wysokości 5.606.276 zł (słownie: pięć milionów sześćset sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych). Środki na zakup akcji własnych Emitenta pochodziły z utworzonego kapitału rezerwowego, stosownie do Uchwały.

Inne komunikaty