Notowania

MIRBUD: strona spółki
26.11.2019, 17:24

MRB Informacja o zamiarze nabycia akcji JHM DEVELOPMENT S.A. w drodze przymusowego wykupu

Zarząd MIRBUD S.A. („Emitent”) z siedzibą w Skierniewicach informuje, iż w ramach przyjętych założeń transakcji mającej na celu doprowadzenie do przejęcia pełnej kontroli nad swą spółką zależną JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Spółka”) i wycofanie jej akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r., działając na podstawie art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02) (dalej: „Ustawa o ofercie”), w dniu 26 listopada 2019 r. wskazany przez Emitenta podmiot prowadzący działalność maklerską, działając na podstawie art. 82 ust. 5 Ustawy o ofercie, złożył do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez Emitenta akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych jej akcjonariuszy w drodze przymusowego wykupu.
Zgodnie ze złożoną dokumentacją przedmiotem przymusowego wykupu akcji Spółki mają być wszystkie akcje Spółki, które nie znajdują się w posiadaniu Emitenta, tj. 3.022.758 akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów w Spółce, co stanowi udział w wysokości około 4,37 % w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień 26 listopada 2019 r. Emitent posiada 66.177.242 akcji Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów w Spółce, co stanowi udział w wysokości około 95,63 % w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. O ogłoszeniu przymusowego wykupu akcji Spółki Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Informacja o zamiarze nabycia akcji JHM DEVELOPMENT S.A. została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty