Notowania

KST Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 31.10.2019 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy jednostką zależną od Emitenta tj. spółką pod firmą POLCYNK sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (dalej „Polcynk”) oraz ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej „Bank”) podpisany został aneks (dalej „Aneks”) do umowy kredytowej nr 679/2016/00011718/00 zawartej dnia 16 lutego 2016 roku pomiędzy Polcynk a Bankiem.
Na mocy przedmiotowego Aneksu: 1. Bank przedłużył okres udostępnienia kredytu do dnia 31.10.2020 r. 2. Bank utrzymał kwotę kredytu na niezmienionym poziomie tj. do kwoty 3 000 000 zł. 3. Ustalono następujące zabezpieczenia: a) oświadczenie Emitenta o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do maksymalnej kwoty 4.500 000,00 PLN; b) hipoteka umowna do kwoty 4.020.000,00 PLN na przysługującym Polcynk prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 7; c) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit.b) powyżej; d) poręczenie według prawa cywilnego udzielonego przez Emitenta. Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Wyżej wymieniona Umowa z Bankiem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Polcynk. O Umowie z Bankiem Emitent informował raportami bieżącymi nr 37/2018 z dnia 16.10.2018 r. oraz 34/2019 z dnia 31.10.2019 r.

Inne komunikaty